Grupputveckling KraftkartanFör ökad lönsamhet genom bättre tidsanvändning och ökad effektivitet Går det att öka effektiviteten och motivationen i organisationer och grupper på ett enkelt sätt? Vi samarbetar med IAU (Institutet för Arbetsliv och Utveckling). De har tagit fram ett flertal framgångsrika metoder. Kraftkartan är en metod som använts framgångsrikt av hundratals grupper med väl dokumenterat och validerat resultat. Kraftkartan® Kraftkartan är en snabb och effektiv process som ökar medvetenheten hos en grupp om hur de använder sin arbetstid. Dessutom ökar Kraftkartan ansvarskänslan hos individerna om hur arbetstiden kan användas bättre. Kraftkartan skapar snabbt fokus och ger ett mer kraftfullt tillstånd i gruppen, vilket leder till ökat resultat. Unik webbenkät Processen börjar med en unik webbenkät med öppna frågeställningar och frågor som är relevanta för gruppens koppling till verksamheten. Detta ger underlag till en rapport som sen används i en workshop. Workshop I Kraftkartan workshop lär vi oss att dela in tiden i tre kategorier. Grön tid är nödvändig för att skapa värden för varor och tjänster. Den är avgörande för att företag ska vara lönsamma och över huvud taget existera. Gul tid är förutsättningsskapande tid, där planering, utbildning, utvärdering, konstruktiva möten, förberedelser inträffar. Den ger högre kvalitet på den gröna tiden. Röd tid är skadligt för både hälsan och effektiviteten. Där hittar man passivitet, väntan, förvirring, dubbelarbete, tjafs och olösta konflikter, fel och missförstånd, utbrändhet och olycksfall. I workshopen fokuserar vi på att minska eller till och med eliminera den röda tiden. Medveten tidsanvändning skapar effektivitet och motivation. Fokus på att optimera sin tidsanvändning leder till fokus på effektivitet och motivation. Genom kraftkartan tar man reda på hur detta ska ske genom medarbetarens medverkan och egna förslag. Under workshopen, som tar 4 timmar, skapas aktivitetsrapporter som leder till ökad effektivitet och motivation i gruppen. Användbar när du vill…

  • Öka motivation och delaktighet i gruppen
  • Öka den debiterbara tiden, t ex kundtiden, för att skapa värde
  • Ge underlag för säkrare bedömning och starkare gemensamt fokus. Inför förändringar eller kickoff
  • Få en tydlig process. En start och ett mål. Du ser och förstår, processen är transparent, och skapar kontroll
  • Skapa ändrade arbetssätt för nya projektgrupper
  • Hitta lösningar för grupper som inte fungerar
  • Minska hög sjukfrånvaro eller personalomsättning

En medveten tidsanvändning skapar effektivitet och motivation. Fokus på att optimera sin tidsanvändning får automatiskt fokus på effektivitet och motivation. Genom Kraftkartan tar man reda på hur detta ska ske genom medarbetarens medverkan och egna förslag. Vi arbetar även med Kraftkartan Projekt

[enable_twitter_timeline_slider] [enable_facebook_comment_slider]