För ökad lönsamhet genom att gruppen samarbetar och producerar effektivare

För att en grupp ska vara fungera väl och vara lönsam krävs ett gott samarbete. I en tid när omorganisationer, fusioner och uppköp hör vardagen till och när gruppsammansättningen förändras ställs nya krav på att gruppen snabbt hittar sin form och dynamik. Det är inte ovanligt att det i många fall förväntas att gruppen ska börja arbeta tillsammans och fungera väl utan något stöd eller hjälp. Hur uppnår man då ett bra och effektivt samarbete?

För att en grupp ska vara effektiv krävs att gruppmedlemmarna får:

  • Ökad insikt om sitt eget beteende – som det upplevs av andra
  • Ökad förståelse för andra människors olika beteendeyttringar och de behov som kan ligga bakom deras beteende
  • Verktyg för att utveckla förmågan till samspel och samarbete med andra människor

Beteendeprofil

Vi arbetar med IDI (Interpersonal Dynamics Inventory) som är ett psykometriskt  instrument som mäter och beskriver det intryck du gör på andra i din omgivning. Vi mäter hur andra ser på ditt beteende, men också hur du själv ser på ditt eget beteende.

Genom uppväxtmiljö, fostran och personliga erfarenheter utvecklar vi människor ett unikt och personligt vanemönster. Detta mönster eller beteendestil går att observera och generalisera. Instrumentet IDI mäter intrycket en person gör på andra i sin omgivning. Resultatet beskriver hur personens beteende upplevs av omvärlden. Den beskrivning (IDI-profil) som personen får är enkel och tydlig och lätt förstå.

Seminarium

Under ett seminarium ökar vi gruppmedlemmarnas förståelse och tolerans för varandra vilket bidrar till att deras individuella talanger utnyttjas bättre.

Sättet som den presenteras på ger även personen ”verktyg” för att utveckla förmågan att samarbeta och samverka med andra.

Timmarna vi har tillsammans är energifyllda, positiva och ger direkt träning för gruppen.

Varför öka effektiviteten och samspelet i gruppen?

Genom att lära dig mer om ditt eget och andras beteende kan du utveckla dig så att:

– du blir effektivare i din arbetsroll
Du kommer att bättre förstå hur ditt beteende påverkar andra människor. Du blir medveten om dina styrkor och hur du kan minimera dina svagheter.

– du blir bättre på att samarbeta med andra
Du kommer att få kunskap om när din beteendestil är effektiv och i vilka sammanhang du bör anpassa ditt beteende.

– din omgivning blir effektivare
Du kommer att förstå drivkraften bakom andras beteende och hur du skall använda styrkorna hos andra på ett mer konstruktivt sätt.

– gruppen samarbetar och producerar effektivare
Om resultatet presenteras för individer i en grupp som arbetar ihop och man tittar på resultaten tillsammans kommer gruppens tolerans för olikheter att öka. Medlemmarnas styrkor utnyttjas bättre, missförstånd mellan medlemmar minska – man samverkar bättre helt enkelt.

[enable_twitter_timeline_slider]